Czym jest podatek leśny?

las

Podatek leśny jest formą opodatkowania gruntów, które zostały sklasyfikowane w ewidencji jako działki leśne. Opłata nie dotyczy jednak osób fizycznych lub osobowości prawnych, które prowadzą na tych terenach działalność gospodarczą, która nie jest działalnością leśną.

las

 

Podatnikami, którzy są zobowiązani odprowadzać podatek z tytułu działalności leśnej są właściciele lasów, posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści oraz posiadacze lasów, które są własnością Skarbu Państwa. Istnieją jednak pewne warunki, które ustawowo zwalniają z opłacania tego podatku.

Nie zapłacą go m.in. uczelnie, instytuty badawcze, jednostki podlegające systemowi oświaty, które wykorzystują lasy do prowadzenia działalności naukowo-oświatowej. Nie trzeba odprowadzać podatku także, gdy posiadany drzewostan tego lasu jest młodszy niż 40 lat, gdy las jest wpisany do rejestru zabytków lub jest użytkiem ekologicznym. Dodatkowo, rady gmin z poszczególnych terenów, na których znajdują się lasy obciążone opodatkowaniem, mogą w drodze uchwały zwolnić dany podmiot z podatku leśnego.

Obowiązek opłacania podatku następuje od miesiąca, który następuje po nabyciu praw do działki leśnej i trwa do końca miesiąca, w którym podatnik zbywa te prawa. Podatek leśny odprowadzany jest kwartalnie – do 15 marca, maja, września i listopada danego roku podatkowego. Wyjątek stanowią osoby prawne i jednostki organizacyjne – te są zobowiązane odprowadzać daninę w wymiarze miesięcznym.

Wysokość podatku leśnego zależy od aktualnej ceny 1m3 drewna, która jest średnią ceną uzyskaną ze sprzedaży drewna przez nadleśnictwa z z danego regionu, w okresie trzech pierwszych kwartałów roku poprzedzającego. Stawka podatku za 1 hektar lasu to równowartość pieniężna za 0,220 metra sześciennego drewna. Dla parków narodowych i rezerwatów, opłatę obniża się o połowę. Gminy mogą także dodatkowo obniżać stawki podatku na swoim terenie, w drodze uchwały, poprzez obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna przez nadleśnictwa.

Komentarze