Odsetki od zaległości podatkowych – jak obliczyć?

podatek
UWAGA! JUŻ CZAS ROZLICZYĆ PIT za 2020!: Kliknij i pobierz darmowy program

Czasem z różnych przyczyn nie możemy uregulować w terminie swoich zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego. Wtedy to mamy do czynienia z zaległością podatkową. Pojęcie to zostało określone w art. 51 Ordynacji podatkowej, który to stanowi, iż zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Zaległością podatkową jest również niezapłacona zaliczka na podatek oraz rata podatku. W takiej sytuacji, oprócz tego, że musimy zapłacić należny podatek, to jesteśmy zobowiązani do uiszczenia odsetek za zwłokę. Ponadto odsetki te należy wpłacić bez wezwania Urzędu Skarbowego. Dodatkowo w przypadku podatków stanowiących dochód budżetu państwa, obowiązuje opłata prolongacyjna od kwoty podatku lub zaległości podatkowej.

Obliczenie odsetek za zwłokę

Obliczenie zaległej kwoty odsetek za zwłokę leży po stronie osoby, która to dopuściła się zaległości. Zgodnie z ordynacją podatkową odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był zobowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. Ponadto odsetki za zwłokę mają określoną ustawowo stawkę, która „jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%”. (art. 56 par.1). Obecnie, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r., stawka ta wynosi 8%. Aby obliczyć kwotę odsetek, musimy pomnożyć trzy wartości – zaległość podatkową, liczbę „spóźnionych” dni oraz stopę odsetek za zwłokę, a następnie podzielić przez 365. Gdy już uzyskamy odpowiednią kwotę, należy ją zaokrąglić. Warto także skorzystać z powszechnie dostępnych w sieci internetowej kalkulatorów podatkowych, np. na stronie Ministerstwa Finansów.
JPK VAT

Obniżenie lub podwyższenie odsetek

Ustawodawca ustalił również możliwość obniżenia stawki odsetek lub też jej podwyższenia. Obniżenie stawki odsetek za zwłokę w wysokości 50% ich stawki wystąpi wtedy, gdy spełnimy dwa warunki. Po pierwsze, musimy złożyć poprawnie korektę deklaracji. Jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji. Natomiast drugi warunek polega na zapłacie zaległości podatkowej w terminie 7 dni od złożenia korekty. Należy pamiętać, że obniżenie odsetek nastąpi, tylko wtedy, gdy wykonamy obie czynności. Natomiast podwyższenie odsetek za zwłokę występuje, gdy mamy zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym (art. 56 b Ordynacji podatkowej).

Możemy również starać się o umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami lub też samych odsetek za zwłokę. Wniosek o umorzenie składa podatnik, a organ rozpatrujący podanie bierze pod uwagę ważny interes podatnika lub interes publiczny. Tutaj należy pamiętać, że jeżeli zostały nam umorzone jedynie odsetki, a zaległość podatkową nadal jesteśmy zobowiązani uiścić i nie zapłacimy jej niezwłocznie, to będą naliczane kolejne odsetki. Składając wniosek do organu podatkowego możemy także ubiegać się o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej.

Komentarze