PIT-28 do końca stycznia

Rozliczanie PIT

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli PIT-28 należy złożyć do końca stycznia. O najważniejszych zmianach w ryczałcie można się dowiedzieć z tego tekstu.

Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych opodatkowane są przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym także, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej osób fizycznych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacać mogą ci podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tą formę opodatkowania, a jeśli prowadzili ją już w poprzednim roku, jeżeli uzyskali przychody z tej działalności w kwocie nieprzekraczającej równowartości 150.000 euro.

Stawki ryczałtu

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

  • 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
  • 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych (np. pośrednictwo w handlu hurtowym, wynajem samochodów osobowych),
  • 8,5% od przychodów z działalności usługowej (w tym także przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), z tytułu najmu czy dzierżawy (oraz umów o podobnym charakterze),
  • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej czy robót budowlanych,
  • 3,0% od przychodów m. in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej (oprócz przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu), a także z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
  • 2% od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów zwierzęcych oraz roślinnych, które pochodzą z własnej uprawy, hodowli albo chowu (z wyjątkami określonymi stosownymi przepisami).

Podstawa opodatkowania to przychód bez pomniejsza o koszty jego uzyskania. Podatnicy, którzy korzystają z tej formy opodatkowania mają obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, do prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Ta formowa opodatkowania nie może mieć zastosowania dla podatników, którzy osiągają w całości lub części przychody m. in. z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, a także działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Jeżeli chodzi o rozliczenia oraz obowiązki sprawozdawcze, to podatnicy mają obowiązek:

  • w trakcie roku podatkowego co miesiąc obliczać kwotę podatku oraz dokonywać wpłaty odpowiedniej kwoty na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania (jest także możliwość obliczania i dokonywania wpłat kwartalnie, warunki do tego określone zostały przepisami ustawy),
  • złożenia we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia następnego roku zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Jeżeli ostatni dzień wyznaczonego terminu przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się dzień następny po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Podatek obniża się, w pierwszej kolejności, o kwotę składki na ubezpieczenie społeczne, która została przez podatnika zapłacona.

Komentarze