Podatek od spadku

testament

Sytuacja podatkowa związana z nabyciem spadku jest niemalże tożsama z przyjęciem darowizny. Często dostajemy w spadku rzeczy naprawdę wartościowe, takie jak nieruchomości czy pojazdy, więc niskie limity, po przekroczeniu których mamy obowiązek zapłacenia podatku od nabywanych dóbr, nie mają zazwyczaj zastosowania. Czy można w ogóle uniknąć opodatkowania w takiej sytuacji?

testament

Wszystko zależy od tego, kto dziedziczy

Jeżeli suma wartości rzeczy z ostatnich 5 lat, nabytych w drodze spadku od jednej osoby przekroczy następujące limity, jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku. Oto one:

Grupa I – 9637 zł w ciągu ostatnich 5 lat
Grupa II – 7276 zł w ciągu ostatnich 5 lat
Grupa III – 4902 zł w ciągu ostatnich 5 lat

Podatek płacimy od różnicy wartości nabywanej rzeczy i limitu obowiązującego w grupie, do której należymy z punktu widzenia spadkodawcy.

Do grupy pierwszej zalicza się najbliższa rodzina: współmałżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, ojczym/macocha, teściowie, pasierb, zięć/synowa
Do grupy drugiej zaliczamy dalszych krewnych: tzw. zstępni rodzeństwa (np. dziecko brata, wnuk siostry), ciotki/wujkowie, szwagier, szwagierka, dzieci i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa małżonków (np. mąż siostry żony)
Trzecią grupę stanowią osoby niespokrewnione ze spadkodawcą.

Przykład: Adam był przyjacielem Tomka i zapisał mu w spadku samochód o wartości 10.000 zł. Panowie nie byli ze sobą w żaden sposób spokrewnieni. Po nabyciu spadu, Tomek będzie musiał zapłacić podatek od kwoty 10.000 – 4902 = 5098 zł.

Rodzina nie płaci

Osoby z I grupy pokrewieństwa są zwolnione z podatku od spadku, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia wyroku sądu stwierdzającego nabycie spadku, złożą w urzędzie skarbowym właściwym swojemu miejscu zameldowania, formularz SD-Z2. Jeżeli spadkobierców jest więcej, każdy składa odrębny wniosek o zwolnienie z opodatkowania. W przypadku braku złożenia druku SD-Z2, opodatkowanie następuje na zasadach ogólnych.

Różnicą w stosunku do podatku od darowizny jest fakt, iż można zostać zwolnionym z opodatkowania, nawet gdy przekroczony został sześciomiesięczny okres zgłoszenia przytoczony w akapicie powyżej. Ma to miejsce w sytuacji, gdy spadkobierca nie wiedział o przysługującym mu spadku. Musi on jednak udowodnić, że nie miał wiedzy na ten temat. Wtedy termin 6 miesięcy na zgłoszenie chęci zwolnienia z podatku zaczyna się w momencie, w którym taka osoba dowiedziała się o fakcie nabycia spadku.

Komentarze