Rzecznik MŚP proponuje zmiany w ustawie o ubezpieczeniach społecznych

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw zaproponował zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, by wspomóc przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w wyniku pandemii.


Adam Abramowicz przesłał pismo do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, w którym zaproponował wprowadzenie zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, tak by wspomóc przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu z powodu panującej pandemii, a wieli z nich zostało zmuszonych do zawieszenia swojej działalności gospodarczej lub jej istotnego ograniczenia nakazami administracyjnymi.


W piśmie Rzecznik wskazał, że docierają do niego informacje o malejącej liczbie pozytywnych decyzji o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, mimo, że liczba wniosków składanych przez przedsiębiorców wzrosła. Zaproponował on, by ubezpieczenia mogły być „umarzane w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi oraz ważnym interesem zobowiązanego, pomimo braku ich całkowitej nieściągalności, a nie tak jak obecnie praktycznie tylko ważnym interesem zobowiązanego”.

Zaproponował też skrócenie z „co najmniej trzech lat” do „co najmniej jednego roku” okresu, w którym przedsiębiorca podjął działalność gospodarczą w danym sektorze, ustalanym na dzień przed datą złożenia wniosku o udzielenie pomocy. „Chodzi o objęcie szerszej liczby przedsiębiorców, czyli takich, u których wskutek trwającej epidemii COVID-19 wystąpiły problemy z płynnością finansową lub/oraz ponoszą one istotne szkody” – czytamy.


Rzecznik MŚP proponuje zmiany, takie jak:

  • Skrócenie z „co najmniej trzech lat” do „co najmniej jednego roku” okresu, w którym przedsiębiorca podjął działalność gospodarczą w danym sektorze, ustalanym na dzień przed datą złożenia wniosku o udzielenie pomocy. Chodzi o objęcie szerszej liczny przedsiębiorców, czyli takich, u których wskutek trwającej epidemii COVID-19 wystąpiły problemy z płynnością finansową lub/oraz ponoszą one istotne szkody.
  • Doprecyzowanie lub rezygnację z warunku wskazanego w Projekcie art. 1 pkt 1 (zmieniającego brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 3 nowelizowanej ustawy), dotyczącego wykonywania działalności gospodarczej na rynku, na którym występuje lub może występować długookresowa strukturalna nadprodukcja. W ocenie Rzecznika brak jest określonych kryteriów, które przesądzałyby o występowaniu, możliwości występowania, bądź braku występowania długookresowej strukturalnej nadprodukcji.
  • Dokonanie zmian w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia mogą być umarzane w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi oraz ważnym interesem zobowiązanego, pomimo braku ich całkowitej nieściągalności, a nie tak jak obecnie praktycznie tylko ważnym interesem zobowiązanego.
PIT

Powiązane artykuły