Historia PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatkiem dochodowym od osób fizycznych nazywamy podatek odprowadzany do uzyskanych przez daną osobę fizyczną dochodów w konkretnym roku podatkowym.
Podatek ten zwany potocznie PIT-em rozliczany jest przez Internet lub na podstawie druku urzędowego, jednocześnie będącym podstawową deklaracją rozliczeniową podatnika wykazującą pozyskany dochód. Podatek dochodowy dzieli się w zależności od sposobu opodatkowania na dwa główne grupy.
1. Podatek Ceduralny zwany również analitycznym,
2. Podatek globalny zwany również jako podatek syntetyczny lub unitarny.

Podatek ceduralny

Podstawy podatku ceduralnego powstały w Anglii w 1842r. Swoją nazwę zawdzięcza cedułom, niezależnym grupom od których odliczany był osobny podatek.
Wyróżniamy 5 podstawowych grup (cedułów) od których rozliczano podatek dochodowy tj:
− od użytkowania własności,
− kapitału,
− z wolnej działalności zarobkowej,
− od pozostałych dochodów z kapitału,
− od płac i pensji urzędników.
Każdy w powyższych cedułow obciążony był innymi, niezależnymi stawkami podatkowym,
obliczanych w sposób proporcjonalny do uzyskanego dochodu z poszczególnego cedułu.

Super-tax

W latach 1909-1910 Lloyd George wprowadził do prawa podatkowego pojęcie super-tax czyli tzw dochodu globalnego. Na mocy super-taxa ponownemu opodatkowaniu podlegała suma nadwyżek osiągniętych z poszczególnych cedułow. Sposób rozliczania podatkowego stosowany był we Francji, Belgi oraz Włoszech, jak również w latach 1950-1971 w Polsce.

Globalny podatek dochodowy

W roku 1891 w Prusach powstało założenie podatkowe opierające się na zasadach określających cały dochód jako jedną jednostkę, na podstawie której wyliczany był podatek.
W przeciwieństwie do założenie podatku ceduralnego, w globalnym podatku dochodowym nie ma znaczenia rozgraniczanie źródeł dochodów uzyskanych przez podatnika.
Opodatkowaniu podlegała praca najemne oraz działalności gospodarcze, a co za tym idzie sposób ustalania dochodów z poszczególnych źródeł mógł być zróżnicowany.
System ten stosowano w Austrii w latach 1896-1898 r. Główne założenia globalnego podatku dochodowego można było również zaobserwować w przedwojennej Polsce.
Obecnie główne zasady obecne są w ówcześnie rozlicznym podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującym w naszym kraju.

PIT

Powiązane artykuły