Co to jest PIT

PIT (ang. Personal Income Tax) jest to podatek dochodowy czyli liczony od dochodów uzyskanych przez osobę fizyczną. Podatek ten jest obowiązkowy dla każdego obywatela Polski zamieszkującego tereny Rzeczpospolitej przez co najmniej pół roku, rozliczanym na podstawie składanej w Urzędzie Skarbowym deklaracji podatkowej.

Wysokość PIT

Wysokość podatku PIT zależna jest od uzyskanego dochodu. Osoby fizyczne których dochód w obliczanym roku podatkowym był mniejszy niż 85 528zł zapłacą podatek w wysokości 18% (minus kwota zmniejszająca podatek 556,02zł). Jeżeli natomiast dochód był większy niż 85 528zł, podatnik zapłaci podatek w wysokości 14 839,02zł + 32% od kwoty powyżej 85 528 zł.

Podatek obowiązkowy

PIT jest podatkiem obowiązkowym, nie podlegający zwolnieniom od złożenia deklaracji. Deklarację należy złożyć w terminie do 31 kwietnia. W przypadku błędnego wypełnienia deklaracji, podatnik ma obowiązek złożenia korekty w terminie do 2 miesięcy od daty ostatecznego złożenia dokumentu podatkowego.

Ustawa

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce wyznaczany jest na mocy ustawy z dnia 26 lipca 1991r. (tekst jedn. Dz. U. Z 2012 r. Nr 0, poz.361, z późn. zm). Na podstawie wyżej wymienionej ustawy określone zostały podmioty podlegające podatkowi dochodowemu od osób fizycznych jak również główne zasady opodatkowania dochodu. Dodatkowo w dzienniku ustaw znajdują się informacje dotyczące ulg podatkowych oraz wyjątków w przedmiotach podlegającym opodatkowaniu.

PIT to też druk

PIT-em nazywamy również druk urzędowy dostępny za pośrednictwem Ministerstwa Finansów na podstawie, którego każdy obywatel naszego kraju ma obowiązek złożenia deklaracji pozyskanych dochodów za określony rok podatkowy. Deklaracja ta dotyczy całości uzyskanych dochód przez osoby fizyczne.

PIT

Powiązane artykuły