Spadkobiercy przedsiębiorstw zwolnieni z podatków

rozliczenia firmy
PIT

testament

Ministerstwo finansów po raz kolejny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników. Tym razem zmiany dedykowane są min. dla spadkobierców przedsiębiorstwa osoby fizycznej spoza kręgu najbliższej rodziny.

Nowe zwolnienie z podatku przysługuje podatnikowi jeżeli w terminie 6 miesięcy od momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu, na podstawie którego stwierdzone zostało nabycie spadku, zarejestrowano akt poświadczenia dziedziczenia lub wydano europejskie poświadczenie spadkowe, nabywca zgłosi nabycie własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.
Ponad to, aby ulga obowiązywała Nabywcę, zobowiązany jest on, do prowadzenia przedsiębiorstwa przez okres co najmniej dwóch lat od momentu nabycia przedsiębiorstwa lub udziału w nim.

Należy mieć na uwadze fakt, że spadkobiercom należącym do najbliższej rodziny nadal przysługuje „automatyczne” zwolnienie z podatku na podstawie zgłoszenia przedstawionego w formularzu SD-Z2. Zwolnienie to nie wiąże się jednak z koniecznością prowadzenia firmy przez okres dwóch.
Dla spadkobierców z poza kręgu rodzinnego dedykowany jest formularz SD-ZP.

Jak donosi Ministerstwo Finansów wprowadzone zmiany są odpowiedzią na liczne apele ze strony przedsiębiorców. Mają one na celu głównie ułatwić kontynuowanie prowadzenia firmy.

W przypadku dziedziczenia przedsiębiorstwa przez więcej niż jednego spadkobiercę sytuacja jest równie klarowna. Prawo do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn będzie przysługiwało tym z współwłaścicieli, którzy owe przedsiębiorstwo będą prowadzić przez okres dwóch lat.
Co ciekawe, okres ten uważa się za zachowany, również w momencie, kiedy przedsiębiorstwo w całości zostanie wniesione jako wkład do spółki. Udziały i akcje nie mogą jednak zostać sprzedane przed upływem obowiązującego okresu.

Podstawa prawna

Zamiana ustawy o podatku od spadków i darowizn w związku z art. 66 uatawy z dnia 5 lipca 2018r. o zarządzie sukcesywnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018r. poz 1629)

Komentarze