Spadkobiercy przedsiębiorstw zwolnieni z podatków

testament

Ministerstwo finansów po raz kolejny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników. Tym razem zmiany dedykowane są min. dla spadkobierców przedsiębiorstwa osoby fizycznej spoza kręgu najbliższej rodziny.

Nowe zwolnienie z podatku przysługuje podatnikowi jeżeli w terminie 6 miesięcy od momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu, na podstawie którego stwierdzone zostało nabycie spadku, zarejestrowano akt poświadczenia dziedziczenia lub wydano europejskie poświadczenie spadkowe, nabywca zgłosi nabycie własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.
Ponad to, aby ulga obowiązywała Nabywcę, zobowiązany jest on, do prowadzenia przedsiębiorstwa przez okres co najmniej dwóch lat od momentu nabycia przedsiębiorstwa lub udziału w nim.

Należy mieć na uwadze fakt, że spadkobiercom należącym do najbliższej rodziny nadal przysługuje „automatyczne” zwolnienie z podatku na podstawie zgłoszenia przedstawionego w formularzu SD-Z2. Zwolnienie to nie wiąże się jednak z koniecznością prowadzenia firmy przez okres dwóch.
Dla spadkobierców z poza kręgu rodzinnego dedykowany jest formularz SD-ZP.

Jak donosi Ministerstwo Finansów wprowadzone zmiany są odpowiedzią na liczne apele ze strony przedsiębiorców. Mają one na celu głównie ułatwić kontynuowanie prowadzenia firmy.

W przypadku dziedziczenia przedsiębiorstwa przez więcej niż jednego spadkobiercę sytuacja jest równie klarowna. Prawo do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn będzie przysługiwało tym z współwłaścicieli, którzy owe przedsiębiorstwo będą prowadzić przez okres dwóch lat.
Co ciekawe, okres ten uważa się za zachowany, również w momencie, kiedy przedsiębiorstwo w całości zostanie wniesione jako wkład do spółki. Udziały i akcje nie mogą jednak zostać sprzedane przed upływem obowiązującego okresu.

Podstawa prawna

Zamiana ustawy o podatku od spadków i darowizn w związku z art. 66 uatawy z dnia 5 lipca 2018r. o zarządzie sukcesywnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018r. poz 1629)

PIT

Powiązane artykuły