Dochody zwolnione podatku dochodowego

Źródła dochodów zwolnionych z opłacania podatku dochodowego zaliczamy dochody pozyskane
drogą:

  • świadczeń socjalnych wypłacanych przez państwo, czyli wszystkie zasiłki o charakterze socjalnym tj. świadczenia rodzinne, które są wypłacane na podstawie przepisów określających świadczenia socjalne, stypendia wypłacane na podstawie przepisów określających stypendia dotyczące stopi naukowych oraz tytułów naukowych, stypendia doktoranckie, świadczenia alimentacyjne oraz zasiłki porodowe,
  • uzyskane świadczenia o charakterze odszkodowań lub z tytułu ubezpieczeń
    gospodarczych,
  • wyjątek stanowią również niektóre przychody otrzymane z tytułu wykonywanej pracy wypłacane przez pracodawcę tj. bony, talony, kupony lub innego rodzaju świadczenia na mocy których pracownik uzyskał posiłek, artykuły spożywcze lub użytku codziennego lub napoje bezalkoholowe,
  • przychody uzyskane z zamiany budynku mieszkalnego,
  • przychody emerytów i rencistów takie jak dodatki pieniężnej lub zasiłki i świadczenia przedemerytalne,
  • do dochodu nie wliczmy również diet uzyskanych na podróże służbowe,
  • dochody pochodzące od instytucji finansowych innych państw, finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy.
PIT

Powiązane artykuły