Przykładowe źródła dochodu

Aby obliczyć dochód należy określić jego źródła. Źródła te klasyfikujemy do dwóch grup. Pierwszą z nich jest wykonywana praca, drugą posiadany majątek.
Zaliczamy do nich:

 • stosunek do wykonywanej pracy, stosunek służbowy lub członkostwo w spółdzielni produkcyjnej rolniczej lub zajmującej się produkcja rolną, emerytury i renty,
 • osobiste wykonanie usług na podstawie zawartej umowy zlecenie, umowy o dzieło, na podstawie kontraktu, wynagrodzenia otrzymanego przez jednostki instytucji prawnych lub wynagrodzeń inkasentów i biegłych,
 • wykonywanie wolnego zawodu lub pozarolniczej działalności gospodarczej o ile nie jest to raca wykonywana osobiście,
 • dochody otrzymane z prowadzonych hodowli zwierząt futerkowych oraz drobiu, dodatkowo prowadzenia pasiek,
 • posiadane nieruchomości, w całości lub ich część,
 • umowy o charakterze najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy gospodarstwa rolnego lub jego części,
 • prawa majątkowe,
 • kapitały pieniężne,
 • odpłatne zbycia m.in. nieruchomości, udziałów od nieruchomości lub jej części
 • akcje oraz papiery wartościowe,
 • prawa wieczyste użytkowania gruntów,
 • oraz inne jak np. wypłaty z zakładów pracy : zasiłki chorobowe, macierzyńskie, świadczenia zdrowotne lub rehabilitacyjne.
PIT

Powiązane artykuły