OPODATKOWANIE KRYPTOWALUT

1. OPODATKOWANIE KRYPTOWALUT

Jak już mieliśmy okazję się przekonać, rok 2019 niesie dla podatników szereg zmian. Pojawiły się rozwiązania ułatwiające coroczne rozliczenie ze Skarbem Państwa, obniżona została kwota zwolniona z podatku oraz obniżono stawkę CIT. W szereg nowelizacji pojawiła się również propozycja opodatkowania tzw. kryptowalut.

Co to są tak właściwie kryptowaluty i dlaczego postanowiono je opodatkować? Odpowiedzi na te i kilka innych pytań zamieszczamy poniżej.

karta i gotówka

1.1 Czym są kryptowaluty ?

Kryptowaluty, potocznie nazywane również wirtualnymi monetami to nic innego jak specjalny system rozproszony, księgowy, który bazując na kryptografii przechowuje informacje dotyczące posiadania umownie przyjętych jednostek. Jednostki te przechowywane są w węzłach systemu, które potocznie nazywane są portfelami. Do portfela dostać się można jedynie za pośrednictwem klucza prywatnego. Uściślając kryptowaluta jest to szczególny rodzaj waluty internetowej.

1.2 Czym jest kryptowaluta dla ustawodawcy.

Z racji, że waluty internetowe zyskują na popularności oraz zainteresowaniu, pojawiła się inicjatywa o konieczności opodatkowania dochodu, jaki pozyskał podatnik z tytułu pozyskania kryptowalut. Aby zamiar ten wprowadzić w życie konieczne było sprecyzowanie na co tak właściwie ustawodawca pragnie nałożyć podatek. I tak przez walutę internetową rozumie się wirtualne lub inaczej ujmując cyfrowe odwzorowanie wartości, która nie jest:

  • pieniądzem elektronicznym, rozumianym na mocy ustawy a dnia 19 sierpnia 2011 r., mówiącej o usługach płatniczych,
  • wekslem,
  • czekiem,
  • żadnym instrumentem finansowym rozumianym na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005., mówiącej o obrocie instrumentami finansowymi,
  • żadnym prawnym środkiem płatniczym , wydawanym lub emitowanym przez Narodowy Bank Polski lub zagraniczne banki centralne, lub inne organy administracji publicznej, oraz
  • nie jest to żadna jednostka międzynarodowa, rozrachunkowa, która została ustanowiona przez organizację międzynarodową i akceptowane prze kraje członkowskie tejże organizacji lub z nią współpracujące,

Jednocześnie jest to wartość, którą można wymienić w ramach obrotu gospodarczego na prawne środku płatności. Tym samym kryptowaluta traktowana jest jako składnik wymiany, który może być przechowywany w formie elektronicznej lub może być przedmiotem handlu elektronicznego.

1.3 Na czym ma polegać opodatkowanie waluty internetowej i jak to będzie wyglądać w praktyce?

W momencie pozyskania przychodu z waluty internetowej, podatnik będzie miał możliwość pomniejszenie swojej podstawy opodatkowania o koszty, które poniósł z tytułu wydatków na bezpośrednie pozyskanie kryptowaluty oraz kosztów poniesionych z tytułu zbycia waluty internetowej. W tym celu konieczne będzie przedstawienie dokumentów, które poświadczą wydatki poniesione na rzecz podmiotów świadczących usługi wymiany kryptowalut.

Do przedstawionych powyżej kosztów podatnik nie będzie natomiast mógł wliczyć wydatków jakie poniósł z tytułu wymiany jednej waluty internetowej na drugą lub tych, które pojawiły się np. w konsekwencji ich nabycia tj. kredytów, pożyczek, prowizji czy odsetek.

Przedstawienie i rozliczenie kosztów niemuskanych z tytułu wirtualnych monet podatnik przedstawi w zeznaniu podatkowym w roku, w którym koszty te zostały poniesione. Należy pamiętać, że jeżeli przy rozliczeniu za dany rok PITu podatnik przedstawi stratę wynikającą z odpłatnego zbycia waluty internetowej, wówczas strata ta powiększy koszty uzyskania przychodu wynikające z tytułu odpłatnego zbycia waluty internetowej w następnym roku rozliczeniowym.

PIT

Powiązane artykuły