Rozliczanie PIT – osoby samotnie wychowujące dzieci

Jeżeli mamy pod swoją opieką dziecko (dzieci) i wychowujemy je samotnie, możemy skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczania podatku. Opłaca się to niezależnie od dochodu jaki uzyskujemy.

calculator-428294_640

Kto może skorzystać z takiego rozliczenia?

Podstawowym warunkiem jest faktycznie wychowywanie potomstwa samotnie, tzn. bez udziału partnera. Nie ma znaczenia czy jest się panną/kawalerem, wdowcem/wdową, rozwodnikiem/rozwódką itd., istotny jest stan faktyczny. Jeżeli więc oboje rodziców pełni władzę rodzicielską, nie mogą rozliczyć się we wspomniany sposób.

Czy wiesz, że…

Gdy rozliczasz PIT przez stronę internetową lub program, system automatycznie oblicza przysługujące Ci odliczenia, m.in. w przypadku, gdy jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko. Ściągnij program lub wypełnij PIT online!

Ponadto dziecko

  • musi być niepełnoletnie, tzn. nie może mieć ukończonych 18 lat (lub mniej, jeżeli wejdzie w związek małżeński – utraci wówczas pełnoletniość i nie będzie można się z nim rozliczać w ten sposób) lub
  • nie może mieć więcej niż 25 lat, gdy kontynuuje naukę w szkole lub na studiach oraz nie osiągnęło rocznego dochodu (opodatkowanego skalą podatkową lub liniowo 19%) powyżej 3089 zł (nie dotyczy dochodów z tytułu otrzymywanej renty).

Rodzica samotnie wychowującego dziecko, które otrzymuje rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny, powyższe ograniczenia nie obowiązują.

Nie mogą skorzystać z takiej formy rozliczenia osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się z niej za pomocą karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego lub podatku liniowego (dotyczy to również ich dzieci). Jeżeli rodzic lub dziecko osiągają dochód z tytułu najmu (poza działalnością gosp.) i rozliczają się z niego ryczałtem, nie ma przeszkód do wspólnego rozliczenia.

Dochody dzieci a wspólne rozliczenie

Jeżeli niepełnoletnie dziecko prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, wysokość jego dochodów nie ma znaczenia. Do dochodów dziecka, które nie wpływają na przekroczenie bariery kwoty zwolnionej z podatku (3089 zł), zaliczamy m.in.:

  • dochody, które są ustawowo zwolnione z podatku (np. stypendia)
  • dochody, opodatkowane ryczałtem (odsetki z lokat, wypłaty dywidend itd.)
  • sprzedaż nieruchomości

Warto w tym miejsc nadmienić, iż prawo nie precyzuje przez jaki okres w roku rodzic musi samotnie sprawować władzę rodzicielską, by móc rozliczać się ze swoją pociechą. Wystarczy więc kilka dni w roku, by móc cieszyć się niższym podatkiem.

Jak liczymy podatek w przypadku rozliczania się z dzieckiem?

Wzór na obliczenie podatku jest następujący: dzielimy nasz dochód (przychód pomniejszony o koszt jego uzyskania) przez dwa. Od tej kwoty obliczamy podatek, który następnie pomniejszamy jeszcze o tzw. kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł. Wynik mnożymy przez dwa i otrzymujemy kwotę należnego podatku.

Przykład:
Uzyskaliśmy roczny przychód w wysokości 30.000 zł, koszt jego uzyskania to 1335 zł, więc nasz dochód wyniósł 28.665 zł.
[(28665 / 2 ) * 18% -556,02] * 2 = (2579,85 -556,02) * 2 = 2023,83 * 2 = 4047,66 zł
Po zaokrągleniu daje nam to 4048 zł. W przypadku, gdybyśmy rozliczali się osobno, podatek wyniósłby 4604 zł, więc różnica sięga ponad 550 zł!

Warto na koniec wspomnieć, że prawo przewiduje możliwość rozliczania się ze swoim dzieckiem nawet w przypadku, gdy to dziecko ma również swoje potomstwo.

PIT

Powiązane artykuły