Rozliczenie PIT – sprawdź ulgi podatkowe

Jako ulgę podatkową w ogólnym postrzeganiu należy rozumieć przewidziane w przepisach o prawie podatkowym obniżki, zwolnienia, zmniejszenia oraz zwolnienia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy podatkowej lub zmniejsza wysokość podatku.

Na czym polegają ulgi

Ulgi podatkowe okresowe, terminowe, przedmiotowe lub podmiotowe polegają na posiadaniu możliwości:

 • przez osobę fizyczna odliczenia ściśle określonych wydatków od podstawy podatkowej,
 • zastosowania niższej stawki podatkowej,
 • odliczenia ściśle określonych wydatków od podatku.

Co można odliczyć od dochodu

Podatnik ma prawo odliczyć od dochodu następujące czynniki:

 • składki odprowadzane w roku podatkowym na ubezpieczenie społeczne, emerytalne, rentowe, chorobowe lub wypadkowe,
 • wszystkie koszty poniesione z tytułu rehabilitacji bądź czynności ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,
 • koszty Internetu, z którego podatnik korzysta w miejscu zamieszkania, w tym z Internetu, który posiada w telefonie komórkowym, bądź z tytułu posiadania modemu podłączonego do laptopa. Koszt Internetu nie może jednak przekraczać 760 zł w danym roku podatkowym.
 • darowizny nie stanowiące więcej niż 6% dochodu,
 • koszty poniesione z tytułu kultu religijnego,
 • koszty poniesione z tytułu krwiodawstwa,
 • wydatki poniesione z tytułu spłaty pożyczki podjętej w celu zaspokojenia
  podstawowych potrzeb mieszkaniowych.

Co można odliczyć od podatku

Podatnik ma prawo odliczyć od podatku następujące koszta:

 • łączną kwotę poniesioną z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego,
 • osoby fizycznie wychowujące dziecko własne bądź przybrane mogą odliczyć od podatku ulgę na dziecko,
 • 1% podatku można przekazać na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego.

Podział ulg

Ulgi podatkowe dzielimy na :
− uzyskane z tytułu składek na rzecz ubezpieczenia społecznego,
− ulgi z tytułu zwrotu kosztów rehabilitacji,
− ulgi z tytułu zaspokojenia swojej potrzeby mieszkaniowej,
− ulgi o charakterze rodzinnym,
− ulgi z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń emerytalnych bądź rentowych.

Ulgę podatkową przysługującą osobie fizycznej pod względem przedmiotowopodatkowym rozgraniczamy na dwa rodzaje:
1. przysługującą osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą:
– ulga odliczana od uzyskanego dochodu,
– ulga odliczana od podatku,
– ulga pozwalająca na skorzystanie z niższej stawki podatkowej.
2. przysługującą osobą nieprowadzącym działalności gospodarczej:
– wartość ulgi odliczana od dochodu,
– wartość ulgi odliczana od podatku,
– ulga umożliwiająca skorzystanie z niższej stawki podatkowej.

Ulgi podatkowe mają na celu zwiększenie działalności w określonych obszarach, poprzez faworyzowanie określonych kierunków prowadzonych działalności gospodarczych, jej przejawów bądź sytuacji, w których znajdują się określeni podatnicy.

Konstrukcja polskiego prawa podatkowego polega na przyznaniu okresowego lub bez terminowego współczynnika korzyści na działalność gospodarczą bądź podatnika o określonym profilu.

PIT

Powiązane artykuły