Zmiany w prawie celnym

1 czerwca 2021 r. wejdą w życie zmiany w prawie celnym. W dzienniku ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają na celu usprawnienie wydawania decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych oraz opłat paliwowej i emisyjnej, należnych z tytułu importu towarów. Należności te będą określane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w jednej decyzji, po przeprowadzeniu jednego dla wszystkich tych należności i opłat postępowania.


Wprowadzenie tzw. jednego postępowania wymagało, oprócz zmian w ustawie – Prawo celne, dokonania zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, w ustawie o podatku akcyzowym, w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym – w zakresie opłaty paliwowej, w ustawie – Prawo ochrony środowiska – w zakresie opłaty emisyjnej, oraz w Ordynacji podatkowej.


Wprowadzono również zmiany w prawie ochrony środowiska, które polegać będą na wyznaczeniu naczelnika urzędu celno–skarbowego, w miejsce naczelnika urzędu skarbowego, jako organu właściwego do przyjmowania informacji o opłacie emisyjnej w przypadku importu paliw silnikowych.


Poza zmianami dotyczącymi postępowania celnego, dokonano również zmian, które pozwolą na:

  • wprowadzenie możliwości opatrywania dokumentów w postaci elektronicznej, innych niż decyzje, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną organu celnego;
  • wyznaczenie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce ministra
    właściwego do spraw finansów publicznych do prowadzenia wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych;
  • odstąpienie od wydawania decyzji w sprawie wpisu do wykazu gwarantów – wpis do wykazu będzie decyzją Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
  • odstąpienie od wydawania decyzji w sprawie wpisu na listę agentów celnych – wpis na listę będzie decyzją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie;
  • wyznaczenie organu celnego właściwego do orzekania w sprawach odpowiedzialności osoby trzeciej z tytułu długu celnego oraz odsetek.
PIT

Powiązane artykuły