Faktura bez podpisu

Faktura potwierdzająca sprzedaż,  ma moc prawną bez względu na to, czy została podpisana i podstemplowana pieczątką przez wystawcę. Precyzyjne informacje odnośnie danych, które muszą być uwzględnione na wystawianej przez sprzedawcę fakturze, można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Należy jednak zaznaczyć, że wspomniane przepisy nie zabraniają zamieszczania na dokumencie innych – dodatkowych elementów.

Obowiązkowe elementy faktury VAT
Standardowo, rozporządzenie wymienia te części faktury, które są konieczne do prawidłowegorozliczenia podatku VAT, ewentualnie mogą służyć też do obliczenia na jej podstawie zobowiązania w podatku dochodowym. Należy mieć na uwadze, że wraz z początkiem 2013 roku, treść rozporządzenia została znowelizowana. W związku z tym, prawidłowo wystawiona faktura zawiera:

– datę wystawienia dokumentu,
– kolejny numer, nadany w ramach jednej lub kilku serii, który pozwala precyzyjnie zidentyfikować fakturę,
– imiona i nazwiska bądź też nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług jak również ich adresy,
– numery identyfikacyjne do podatku, zarówno podatnika oraz nabywcy towarów lub usług (jeżeli transakcja dokonywana jest z zagranicznym odbiorcą, numer musi być poprzedzony literami PL; analogicznie dla numeru odbiorcy),
– datę transakcji dostawy towarów albo wykonania usług, ewentualnie otrzymania przedpłaty, zaliczki, zadatku czy raty, o ile taka data jest określona i jest inna od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok, w którym dokonano sprzedaży,
– nazwę towaru / usługi,
– ilość i miarę dostarczanych towarów lub zakres wykonywanych usług,
– cenę jednostkową netto towaru lub usługi,
– kwoty wszystkich rabatów, w tym za wcześniejszą zapłatę, jeśli nie zostały one uwzględnione w jednostkowej cenie netto,
– wartość netto dostarczonych towarów / wykonanych usług, objętych transakcją,
– stawkę podatku,
– sumę wartości sprzedaży netto z zachowaniem podziału na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
– kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
– kwotę należności ogółem.

W tym miejscu trzeba również zauważyć, że w poszczególnych przypadkach obowiązują też dodatkowe, specjalne elementy (np. wyraz „metoda kasowa”, jeśli wystawiającym jest mały podatnik, czy też fraza „procedura marży dla biur podróży” w momencie świadczenia usług turystyki).

 Z podpisem czy bez?

W związku z powyższym, można zauważyć, że przepisy nie wymagają, od podatnika składania podpisu na fakturze, czy tez stawiania pieczątki. Jeżeli dokument będzie zawierał wymienione wcześniej elementy, będzie wówczas stanowić podstawę wszystkich czynności księgowych i podatkowych. Jakkolwiek nie ma zakazu podpisywania czy też stemplowania faktur. Stąd, przedsiębiorcy, chcący np. dodatkowo uprawdopodobnić jej autentyczność, mogą złożyć na niej podpis i pieczątkę. Jeżeli przedsiębiorca ze względów bezpieczeństwa chce podpisywać faktury, a kontrahent wyraża na to zgodę, to nic nie stoi na przeszkodzie by uzgodnić, że tak właśnie będą sporządzane dokumenty. Natomiast trzeba mieć świadomość, że nie jest to wymagane przepisami.

PIT

Powiązane artykuły