Małopolski Urząd Skarbowy Kraków

Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie

Urząd Skarbowy
os. Bohaterów Września 80
31-621 Kraków

Godziny otwarcia US:

Poniedziałek 7:15 – 18:00
Wtorek 7:15 – 15:15
Środa 7:15 – 15:15
Czwartek 7:15 – 15:15
Piatek 7:15 – 15:15

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 12 681-70-00
fax. 12 647-70-56

Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie
Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie

e-mail

mus@mp.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.mus.krakow.pl/

Numery Kont

CIT – 15 1010 1270 0043 4322 2100 0000
VAT – 62 1010 1270 0043 4322 2200 0000
PIT – 12 1010 1270 0043 4322 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
06 1010 1270 0043 4322 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
39 1010 0055 0201 2710 0007 0000

Konto depozytowe
86 1010 1270 0043 4313 9120 0000

Rachunek sum depozytowych ( kaucje gwarancyjne)
52 1010 1270 0043 4313 9120 1000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie obsługuje mieszkańców całego województwa małopolskiego.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę


Właściwość Małopolskiego Urzędu Skarbowego

Małopolski Urząd Skarbowy został powołany z dniem 01.01.2004 r. do obsługi wybranej kategorii podatników (przedsiębiorców). Jest on tzw. wyspecjalizowanym urzędem skarbowym. Kategoria podatników podlegająca obsłudze tego typu urzędów została określona w art. 5 ust.9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity 2015, poz. 578). Zgodnie z brzmieniem tego przepisy, wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują następujące grupy podatników:
– podatkowe grupy kapitałowe;
– banki,
– zakłady ubezpieczeń,
– jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586 oraz z 2015 r. poz. 73) oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;
– jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
– oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych;
– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:
a) w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego albo
b) jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw albo
c) są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo
d) jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

Zgodnie z brzmieniem art. 5a ust. 3 wskazanej powyżej ustawy podatnik (przedsiębiorca), który znajduje się we właściwości terytorialnej urzędu skarbowego i zostanie włączony do grona podatników wskazanych powyżej, ma obowiązek złożyć właściwemu do tej pory naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o zmianie właściwości urzędu skarbowego. Zawiadomienie to powinno nastąpić do 15 października roku poprzedzającego ten, od którego nastąpi ta zmiana.

Natomiast art. 5a ust. 5 wskazuje na sytuacje, w której przedsiębiorca zostaje wyłączony z grupy podatników obsługiwanych przez wyspecjalizowany urząd skarbowy. Z brzmienia tego przepisu wynika, że jeśli podatnik przez 2 kolejne lata podatkowe nie spełni kryteriów wskazanych w art. 5 ust. 9b przytoczonej już ustawy to następuje zmiana jego właściwości z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po roku, w których nastąpiło jego wyłączenie.

Małopolski Urząd Skarbowy, przy zachowaniu powyższych kryteriów, obsługuje podatników z województwa małopolskiego.

PIT

Powiązane artykuły