Najważniejsze zmiany w podatkach w 2018 roku

W 2018 roku ustawodawca wprowadził kolejne zmiany podatkowe, które to mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Jedną z nich jest nowelizacja ustawy o PIT, gdzie kwota wolna od podatku wzrosła do 8 tys. złotych. Ta zmiana będzie najkorzystniejsza dla emerytów, rencistów i osób, które pracują na umowę zlecenie. Natomiast dla twórców wzrósł limit 50 proc. kosztów uzyskania przychodów do 85 528 zł.

Zmienią się również zasady opodatkowania przychodów z najmu. W przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego, gdy uzyskamy dochód z najmu w skali roku w wysokości powyżej 100 tysięcy złotych to nie będzie można skorzystać, jak do tej pory, ze zryczałtowanej stawki 8.5 proc. Jeżeli uzyskamy z najmu dochód powyżej tej kwoty, a nie prowadzimy działalności gospodarczej, to będzie ona opodatkowana w wysokości 12,5 proc.

Limity i ulgi podatkowe PIT

Ponadto wzrosną limity zwolnień podatkowych, np. świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczeń z byłego zakładu pracy dla emerytów i rencistów, dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci ze środków obrotowych. Zostały również wprowadzone dodatkowe ulgi dla osób niepełnosprawnych, a także dla krwiodawców. Ustawodawca przewidział także zwolnienia z podatku PIT dla zadłużonych lokatorów mieszkań komunalnych i socjalnych w sytuacji, gdy miasto lub gmina umorzy należności z opłat bieżących, czyli np. prądu i gazu. Nastąpiła również podwyższenie ulgi na badanie i rozwój (ulga B+R) z 10-30% do 50% kosztów kwalifikowanych.

Kontrola przedsiębiorców

Kolejne zmiany dotkną przedsiębiorców prowadzących tzw. mikrofirmy, których od tego roku obowiązuję Jednolity Plik Kontrolny. Należy wspomnieć, że ta zmiana w latach wcześniejszych dotknęła większe podmioty gospodarcze. Nastąpiły także zmiany w CIT, czyli podatku dochodowym od osób prawnych. Przede wszystkim polegają one na publikacji danych podatkowych najbogatszych firm, które uzyskują dochód w wysokości ponad 50 mln euro. Bardzo ważną informacją jest zmiana, która wejdzie w życie 30 kwietnia dotycząca blokady rachunku bankowego przez szefa Krajowej Administracji Bankowej. Blokada nie może przekroczyć 72 godzin, a postanowienie o jej zastosowaniu ma być wydane na podstawie informacji o podejrzeniu wyłudzenia skarbowego lub jego próbie. Przedsiębiorca miałby złamać prawo wykorzystując działalność banków oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowe. Blokada dotknie również współposiadaczy rachunku bankowego bez względu na pochodzenie środków znajdujących się na wspólnym koncie. Pomocny w tej procedurze ma być system teleinformatyczny izby rozliczeniowej – STIR. W związku z tym nałożono dodatkowe obowiązki na banki oraz wspomniane kasy oszczędnościowe. Instytucje finansowe zostały zobowiązane do przekazywania informacji izbie rozliczeniowej danych o otwieranych, a także prowadzonych rachunkach tzw. podmiotów kwalifikowanych, czyli przedsiębiorców, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową, ale nie będących przedsiębiorcami, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym akt prawny przyznaje taką możliwość. Jak widzimy zmiany w ordynacji podatkowej dotyczą różnych obszarów sfery finansowej, a także różnych podmiotów gospodarczych.

PIT

Powiązane artykuły