Ulga dla młodych a dochody z zagranicy

Jak informuje portal pit.pl ulga dla młodych ma zastosowanie do przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz do przychodów z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia, niezależnie od miejsca położenia źródła tych przychodów. Ulga dla młodych ma zastosowanie zarówno do przychodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza tym terytorium.

polskie złote PLN

Na postanowienia art. 21 ust. 39 ustawy PIT, przy obliczaniu kwoty przychodów objętych ulgą dla młodych nie są brane pod uwagę przychody uzyskane za granicą, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Zwolnienie dla młodych nie dotyczy wszystkich przychodów. Zakres zwolnienia obejmuje wyłącznie:

  • przychody ze stosunku służbowego,
  • stosunku pracy,
  • pracy nakładczej,
  • spółdzielczego stosunku pracy oraz
  • umów zlecenia, które są zawierane z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga dla młodych ma zastosowanie wyłącznie do przychodów, do których stosuje się zasady opodatkowania określone w art. 27 ustawy PIT, tj. z uwzględnieniem skali podatkowej. Stanowią o tym art. 29 ust. 6 i art. 30 ust. 10 ustawy PIT, zgodnie z którymi do przychodów (dochodów) opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem, o którym mowa w art. 29 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy PIT, przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT nie stosuje się. Ulgą dla młodych nie są objęte np. przychody z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia:

  • uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę podlegającą w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu opodatkowane 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT),
  • nieprzekraczające 200 zł opodatkowane 17% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy PIT).

Zerowy PIT dla młodych polega na zwolnieniu części dochodów podatnika z podatku zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej w roku 85.528 zł. Zwolnienie to obejmuje zarówno dochody z pracy, jak i dochody ze zleceń. Ustawodawca nie wskazuje tu rozróżnienia na dochody krajowe i zagraniczne. Skoro zatem całość dochodów podatnika nie wyczerpała limitu ulgi dla młodych, to nie ma on obowiązku ani ich opodatkowania, ani nawet składania zeznania rocznego.

PIT

Powiązane artykuły