Zmiana limitu przychodów zobowiązujących do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 roku

biuro rachunkowe

Konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych następuje po przekroczeniu limitu  2.000.000 euro. Po przeliczeniu, według średniego kursu euro z dnia 1 października 2018 roku, limit ten wynosi 8.559.000 zł. Poprzez przychody wliczające się do limitu należy rozumieć: przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za rok obrotowy 2018.

Ustawa o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 2.000.000 euro wyrażone w walucie polskiej.

W związku z powyższym, po przeliczeniu, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2019 roku wystąpi, kiedy jednostka osiągnie w 2018 r. przychód w wysokości 8.559.000 zł.

Limit ten w stosunku do 2018 roku obniżył się, ze względu na niższy kurs euro. Różnica ta wynosi prawie 69.000zł, a co za tym idzie – prowadzenie ksiąg rachunkowych może dotyczyć większego grona przedsiębiorstw.

Ustawa o rachunkowości dopuszcza jednak dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich nawet jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro.

Przedsiębiorstwa, które dobrowolnie chcą prowadzić księgi rachunkowe zobowiązane są do zawiadomienia urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym do 31 grudnia 2018 roku.

PIT

Powiązane artykuły