Cena niekontrolowana. Nowe objaśnienia Ministra Finansów

Minister Finansów podzielił się nowymi objaśnieniami prawnymi związanymi z cenami transferowymi. Objaśnienia odnoszą się do porównywalnej ceny niekontrolowanej.


Zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 Rozporządzenia TP 2019 metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (dalej też: metoda PCN albo MPCN) polega na porównaniu ceny przedmiotu transakcji kontrolowanej z ceną stosowaną w porównywalnych transakcjach przez podmioty niepowiązane. Na podstawie takiego porównania określana jest wartość przedmiotu transakcji kontrolowanej zgodna z zasadą ceny rynkowej (ang. arm’s length principle, w skrócie: ALP).


Pojęcie „ceny” użyte w § 10 ust. 1 Rozporządzenia TP 2019 należy rozumieć szerzej niż jako cenę określoną w jednostkach pieniężnych. Cena w rozumieniu ww. przepisu obejmuje również przykładowo: wynagrodzenie prowizyjne, stopy odsetkowe, wynagrodzenie obliczone jako np. procent od przychodów.


Przez transakcję kontrolowaną należy rozumieć, zgodnie z art. 11a pkt 6 ustawy o CIT, identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.
Pojęcie podmiotu niepowiązanego, zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT, oznacza podmioty inne niż podmioty powiązane.


Metoda PCN jest najbardziej bezpośrednią metodą weryfikacji cen transferowych, ponieważ odwołuje się do ceny przedmiotu transakcji. Dla jej zastosowania kluczowy jest wysoki stopień porównywalności analizowanych (porównywanych) transakcji.


W metodzie PCN nie jest konieczne badanie konkretnej strony transakcji (ang. tested party). Porównanie za pomocą metody PCN może zatem zostać przeprowadzone z punktu widzenia obu stron transakcji kontrolowanej.
W celu zastosowania metody PCN należy ustalić, czy jest ona metodą najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach, uwzględniając w szczególności: warunki, jakie zostały ustalone lub narzucone pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostępność informacji niezbędnych do prawidłowego zastosowania metody oraz specyficzne kryteria jej zastosowania (art. 11d ust. 3 ustawy o CIT).
Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia TP 20191, metodę PCN można zastosować, jeżeli spełniony jest jeden z dwóch poniższych warunków dotyczących porównywalności transakcji:

  • żadna z ewentualnych różnic pomiędzy porównywanymi transakcjami lub podmiotami nie wpływa w sposób istotny na cenę przedmiotu takiej porównywalnej transakcji lub
  • można dokonać racjonalnie dokładnych korekt porównywalności eliminujących istotne efekty takich różnic.
PIT

Powiązane artykuły