Wniosek rzecznika MŚP odnośnie połączenia świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze zwolnieniem z ZUS

W wyniku napływających sygnałów odnoszących się do korzystania przez przedsiębiorców ze świadczeń, rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw wystąpił do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, a także Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z oceną dotyczącą możliwości łączenia świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy określonych w art. 15g i art. 15gg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, dalej: „Specustawa”) ze zwolnieniem ze składek ZUS, o którym mowa w art. 31zo Specustawy.

Rzecznik MŚP otrzymywał sygnały, że w funkcjonowaniu wojewódzkich urzędów pracy zdolność do korzystania ze świadczeń w różnych okresach jest ograniczona. Chodzi o sytuację, gdy przedsiębiorca w okresie np. marzec – maj 2020 r. skorzystał ze zwolnienia ze składek, a w późniejszym i niepokrywającym się okresie złożył np. wniosek o, którym mowa w art. 15gg Specustawy (o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy). W takiej sytuacji właściwe organy mają ograniczać zakres pomocy z art. 15gg poprzez nieprzyznawanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy. Praktykę taką potwierdziło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w korespondencji z jednym z przedsiębiorców.

Rzecznik MŚP przez ocenę wskazał na to, że interpretacja przepisów jest nieuprawniona, a łączenie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy i zwolnienia ze składek powinno być umożliwione w pełni, w przypadku, gdy dotyczy różnych i niepokrywających się okresów.

PIT

Powiązane artykuły