Mały podatnik CIT 2019

biuro rachunkowe

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodów ze sprzedaży (powiększona o podatek VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym (2018) kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro, wyrażonej w złotych.

Przeliczenia limitu należy dokonać według średniego kursu NBP z pierwszego roboczego dnia października poprzedniego roku, w zaokrągleniu do 1.000zł. W dniu 1 października 2018 roku kurs ten wynosił 4,2795zł, co po przeliczeniu daje limit przychodów w wysokości 5.135.000zł.

Status małego podatnika daje przedsiębiorcom wiele korzyści:

  • Podobnie jak podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, mają możliwość korzystania z jednorazowych odpisów amortyzacyjnychod wartości początkowej środków trwałych z grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Jednorazowej amortyzacji można dokonać w roku wprowadzenia środka trwałego do ewidencji. Wyłączeniu podlegają tutaj samochody osobowe.

Odpis amortyzacyjny nie może przekroczyć kwoty 50.000 euro, którą także przelicza się według kursu euro z pierwszego dnia roboczego października, w zaokrągleniu do 1 000 zł. Po przeliczeniu limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na 2019 r. wynosi 214.000 zł.

  • Mały podatnik ma możliwość wyboru kwartalnego sposobu rozliczania zaliczek na podatek dochodowy.
  • Najważniejszą jednak korzyścią z posiadania statusu małego podatnika jest możliwość stosowania 15 procentowej stawki podatku CIT.
PIT

Powiązane artykuły